הגדרות

"המועדון" / "החברה" – סטודיו לזוז טן דאנס בע"מ

"מנוי"- מנוי החבר במועדון

"חידוש מנוי"- חידוש מנוי כחבר במועדון

"תחילת תקופת המנוי"- מועד חתימת תקנון זה / מועד אחר עליו הוסכם בכתב על גבי התקנון.

תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.סוג המנוי ומחירו

1.מנוי מתחדש חודשי בעלות 149 ש"ח, מסלול ללא התחייבות לתקופה לא קצובה. מנוי מתחדש כל חודש בחודשו באופן אוטומטי כל עוד הלקוח לא ביטל לפי התקנון (המועדון שומר לעצמו את הזכות לעלות מחיר מנוי )

2. מסלול לחודש בודד חברות ל-30 ימים מתאריך הרישום בעלות של 350 ₪ + ציפ 50 ₪ (פיקדון)

3. דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי והמנוי נותן בזאת הרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה בקשר למנוי ו/או הפסקתו בהתאם לתחשיב שיערך ע"י החברה.דמי הרשמה

4. כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי טיפול חד פעמיים ודמי ביטוח (תשלום קבוע חד שנתי) בסכום קבוע בטופס ההרשמה, אשר ישולמו במעמד חתימת התקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום הביטוח מעת לעת.הפסקת מנוי

5. ניתן להפסיק מנוי בהודעת החבר למועדון הכושר "לזוז" וזאת תוך 14 יום ממועד חתימת התקנון כנגד תוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה ממועד ההרשמה ועד למועד הפסקת המנוי (לפי מחיר מנוי לחודש 350 ₪).

6. החל מיום ה-15 ממועד חתימת התקנון ניתן להפסיק מנוי בכפוף ל:

א. התראה של חודש קלנדרי מראש, כאשר בתקופה זאת רשאי המנוי להתאמן במועדון.

ב. תשלום עלות מנוי לחודש נוסף (חודש ההתראה).

7. הודעת ביטול המנוי מחויבת להימסר להנהלת המועדון בכתב בלבד ע"י חתימת טופס ביטול מנוי.

8. במעמד הפסקת המנוי חייב החבר לפרוע כל סכום כספי שהוא חייב לחברה.

9. א. החבר נותן לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי, באמצעותו ישולם דמי המנוי, כדי לגבות בעצמה כל חוב (כולל דמי הפסקה, אימונים אישיים, טיפולים ורכישות אחרות) שהמנוי חייב לחברה.

ב. ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי מחויבים בעמלת פירעון מוקדם ע"י חברות האשראי/בנקים ויחלו על הלקוח.

10. יובהר בזאת כי לא תתאפשר הקפאה של המנוי במועדון או העברתו ללקוח אחר.כרטיס חבר

11. החברות במועדון הכושר "לזוז" הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חל איסור לאפשר לצד שלישי שימוש בחברות. הכניסה למועדון נרשמת במערכת המחשוב ועל החבר להזדהות באמצעים שהמועדון יעמיד לשם כך.

12. כל כניסה למועדון מחויבת בהעברת כרטיס חבר. במקרה של אובדן כרטיס חבר, ינפיק המועדון כרטיס חדש כנגד תשלום דמי טיפול בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.אישור רפואי

13.א. האימון במועדון מותנה במילוי אישור רפואי מתאים עפ"י דין ובקיום בדיקות רפואיות כפי שמחייב החוק.

ב. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי והעליות הכרוכות בכך חלות על החבר.

ג. ללא אישור רפואי תקף לא יתאפשר לחבר להתאמן במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שנרכש.

ד. המנוי מצהיר בזאת שבריאותו תקינה ומאפשרת לו לבצע מאמצים גופניים וכי אינו סובל/ת מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותו/ה בשעת אימון במועדון וכתוצאה ממנו. המנוי מתחייב/ת בזאת להודיע מידית על כל שינוי החל במצבו/ה הבריאותי.

ה. המנוי מתחייב/ת ליידע את המדריך מידית בכל מקרה של קשי נשימה, חולשה, תחושת כאב או מצוקה גופנית אחרת בעת אימון ו/או כתוצאה ממנו.

ז. המנוי מתחייב/ת לספק אישור רפואי לפני כניסתו/ה הבאה, המעיד כי בריאותו/ה תקינה וכי רשאי/ת ע"פ רופא לעסוק בפעילות ספורטיבית כדרוש בחוק הספורט.

כל האמור לעיל הינו בהתאם לחוק מכוני הכושר וכל שינוי בחוק יחול על סעיפים אלו בהתאמה.פעילות במועדון

14. באפשרות של חבר במועדון לקבל מאחד המאמנים המוסמכים של המועדון הדרכה בשימוש ובתפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון בטרם שימוש בהם. אין להשתמש בציוד ובמתקנים ללא הבנה וידע מתאים בתפעול המכשירים במועדון.

15. יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים מסוימים בזמני עומס של מתאמנים במועדון.

16. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

17. בכל מקרה של פציעה במועדון, חלה החובה על החבר לעדכן את הנהלת המועדון במידי עם קרות האירוע ולמלא דו"ח פציעה.

18.א. החברה רשאית לשנות את מועדי האימונים הקבוצתיים והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. בחירת המוסיקה המלווה את הפעילויות השונות במועדון והערוצים המשודרים על גבי מסכים האישיים תעשה ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירתה.

19. חבר שלא הגיע לפעילות אישית (אימון אישי, ייעוץ תזונתי) שנקבעה לו יחויב במלוא שוויה, אלא אם החבר נתן למדריך / ליועץ הודעה מוקדמת על ביטול לפחות 24 שעות מראש.

20.א. ניתן לרכוש חבילות של אימונים אישיים במחירים מוזלים שיקבעו ע"י החברה מעת לעת.

ב. ניתן לנצל את האימונים האישיים בתקופת המנוי בלבד, אולם במהלך תקופת המנוי ניתן גם להעביר אימונים אישיים (שנרכשו ולא נוצלו) למנוי אחר באותו מועדון.שיעורי סטודיו

21. רישום לשיעורי סטודיו מתבצע 24 שעות מראש באפליקציית Ez Shape.

א. כניסה לאימונים קבוצתיים מותרת מגיל 16 ומעלה.

ב. יש להגיע לסטודיו 5 דקות לפני השיעור. הכניסה למאחרים לא תתאפשר על מנת לא להפריע למהלך שיעור תקין.

ג. אין להכניס תיקים אישיים לסטודיו.

ד. רישום לכל השיעורים ביום ראשון נפתח ביום שישי בשעה 08:30.

ה. ביטול הרשמה מחובתו של כל מי שנרשם לחוג לבטל את הרשמתו עד חצי שעה מתחילתו של השיעור וזאת על מנת לאפשר למנויים נוספים ליהנות משיעורים. שני מקרים של אי הגעה לשיעור ללא ביטול מראש ימנעו מהמנוי את אפשרות הרישום לפרק זמן של שבוע מהפעם הראשונה בה לא הגיע ולא הודיע.

ו. רשימת המתנה כאשר שיעור מלא, תינתן אפשרות להירשם לרשימת המתנה (עד 10 אנשים). במידה ומתפנה מקום לשיעור, תישלח הודעתSMS למכשיר המנוי הראשון ברשימת ההמתנה ותציע לו להצטרף לשיעור. (על מנת להיכנס לשיעור יש ללחוץ על הקישור בהודעה שהתקבלה)במידה וההודעה

ז. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים של הרגע האחרון גם ללא הודעה מוקדמת ובמידת הצורך להוסיף ולהפחית שיעורים על פי שיקול דעתה הבלעדי.תאי אחסון (לוקרים)

22.א. תאי אחסון בעלי מנגנון סגירה פשוט יעמדו לרשות ולשימוש החברים לצורך אחסון חפציהם בזמן שהותם במועדון בלבד.

ב. תאי האחסון ניתנים כשירות בלבד, אולם ניתן לשכור בתשלום תאים לשימוש אישי על בסיס מקום פנוי ובהתאם לכללים הנוהגים במועדון.

ג. תאי האחסון אינם "כספות" עמידות בפני פריצה, אולם חובה לנעול את התא במנעול אישי של החבר.

ד. מומלץ לנעול את התא בו משתמש החבר במנעול אישי.

ה. החברה אינה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפציהם בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו. אחסון חפצי החבר בתא הינו על אחריותו בלבד.

ז. אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון.

ח. עם סיום שעות הפעילות במועדון תהיה החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן נפרד. משלא תידרש התכולה לאחר 30 ימים, הציוד ייתרם לנזקקים, לפי שיקול דעת ההנהלה.כללי

23. החברות במועדון הכושר "לזוז" מותרת לבני 14 שנה ומעלה.

24.החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש מנוי קיים.

25. חברים לא יורשו להיכנס לשטח המועדון בעודם תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי ביתא, סמים או סמי הרגעה. על החברים הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.

26. על החברים להתלבש בבגדי ספורט שאינם פוגעים ברגשותיהם של שאר החברים ולנעול נעליים מתאימות בעת האימון ונעלי אצבע (כפכפים) מגומי באזור המלתחות.

27. שינוי/ביטול אמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון.

28. אין להכניס חיות מחמד למועדון.

29. אין להכניס מזון ודברי זכוכית למועדון.

30. החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לספק מקומות חנייה.

31. החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של אי קיום הוראות תקנון זה ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות ו/או התבטאות מילולית גסה, פרועה אלימה, מעליבה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שלומם ורכושם של חברי

32. החברה רשאית לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה וכל עוד לא נחתם תקנון אחר, הוראות תקנון זה תחולנה על החברות במועדון בשינויים המחויבים לפי העניין.

33. חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון (לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפחות 15 דקות לפני שעת הסגירה שנקבעה בכל מועדון.

34. חובה על החבר להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות העובדים והנהלת המועדון.

35. חבר מאשר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנה לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעלפה בדבר זכותו להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.

36. החבר מאשר כי קרא, הבין והסכים להוראות תקנון זה, המהווה חוזה בינו לחברה ומתחייב לנהוג לפיו.

37. ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון במשרדי המועדון.

38. דמי הטיפול אשר ייגבו מהחברים מעת לעת עבור שירותים מסוימים, הינם אלה שיהיו בתוקף במועד בו ניתן השירות והחברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את הסכומים, התעריפים ודמי הטיפול ו/או ההפסקה אותם היא גובה.

39. מדיניות הגנת פרטיות, החברה לא תעביר פרטים אישיים של הלקוחות לצד ג ללא הסכמה לפי חוק הגנת הפרטיות.

40. המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון.למנויים מתחת לגיל 18: אני ההורה מאשר את התנאים, ברכישת מנוי זה אשר בוצע על ידי עבור ילדי ,ידוע לי שהחברות במועדון הכושר "לזוז" מותרת לבני 14 שנה ומעלה מעל גיל 14 ובנוסף מאשר הצהרת בריאות שנחתמה בחוזה זה.

האם מאשר?

דילוג לתוכן